Et bygg med spennende historie.

Villa Terminus er et fredet bygg i hjertet av Bergen. Med en fascinerende historie

Zander Kaaes stiftelse ble tegnet av Johan Joachim Reichborn og oppført i 1769-1770. Den «milde stiftelsen» ble opprettet av kjøpmann og legatstifter Zander (egentlig Alexander) Kaae (1712-1765) for eldre trengende. Bygningen huset opprinnelig 14 mennesker. Senbarokkbygningen har en hovedbygning og to sidefløyer. Bygget hadde ifølge Reichborns tegning en rikt utformet ark i rokokkostil, men denne arken ble bygget om.

(Utkast, datert til 1768, til det kommende nye huset til Zander Kaaes Stiftelse, laget av Johan Joachim Reichborn)

Zander Kaaes stiftelse ble fredet av Riksantikvaren i 1927. I 1978 ble bygningen tilpasset ny bruk. I første etasje ble opprinnelig plan i stor grad behold, men det ble skåret ut åpninger for nye dører mellom to og to kammers og installert små baderom. I andre etasje ble det også gjort endringer på plan og innredet med noen større rom. Mellom 1983-2002 ble bygningen brukt av Bergen kommune som eldreboliger og flyktningemottak. De siste årene har bygningen blitt leid ut som studentboliger.

(Hovedinngangen til Zander Kaaes Stiftelse i 1920)

Johan Joachim Reichborn, født i 1715 i Hamburg, død 18. juni 1783 i Bergen, var en tysk-norsk arkitekt og hans mest kjente verk er Nykirken, Tollboden, Manufakturhuset, Latinskolen, Stranges fattighus, St. Jørgen Hospital og kirke.

Zander Kaaes stiftelse ble opprettet i 1750, gjennom hans testament. Her står det at han «giver den Capital 16 000 Rigsdaler til et Fattighuuses Opbyggelse og Indretning for gamle, Gudfryktige og reputerlige Folk, der har levet skikkelig og har et ustraffet Navn og Rygte, men ere komne i Trang og Nødlidenhed, hvilke i bemeldte Fattighus skal indkommes og nyde Underholdning, hvorom en ordentlig Fundats forlanges forfattet».

I 1769 gir Christian 7. sin konfirmasjon til stiftelsens opprettelse.

Arkitekturprofessor Odd Brochmann skriver i bokverket «Bygget i Norge» at beboernes leiligheter er «ordnet omkring tidens revolusjonerende nyskapning på planleggingens område, de gjennomgående korridorer» i fløyene av det symmetriske bygget. Brochmann skriver at det er vanskelig å vurdere den bruksmessige kvaliteten, men «alt skulle tyde på at dette er blitt regnet for mønstergyldig».

I 1785 berger Danckert Krohn stiftelsen ved å skyte inn betydelige nye midler.

(Foto fra ca. 1875)